وبلاگ مسعود حاجی حسن پور

راهکار های عملی اوراکل

راهکار های عملی اوراکل

این وبلاگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات و راهکار های عملی در زمینه پایگاه داده اوراکل می باشد.

دستاوردها
طبقه بندی موضوعی

Upgrade Oracle 11g to 19c using autoupgrade

autoupgrade

با سلام خدمت دوستان عزیز

همانجور که پیشتر گفته بودم امروز قصد دارم که آموزش بروز رسانی پایگاه داده Oracle 11g به Oracle 19c با استفاده از ابزار autoupgrade را برای شما بذارم.

پس در ادامه مطلب همراه من باشید که همراه با یک سناریو این کار را انجام دهیم.

ORA-00959 and ORA-14511

ora-error

با سلام خدمت دوستان عزیز

امروز به یک مشکل برخوردم که بعد از رفع عیب دوست دارم تجربیات خود را با شما به اشتراک بذارم.

توی یک پایگاه داده یکی از job های ما با مشکل روبرو شده بود. دلیل مشکل پر شدن archivelog ها بود چون یک procedure اجرا شده بود که در آن پایگاه داده غیر رایج بود و تمام حجم fra به دلیل تغییرات بسیار زیاد بر روی block ها پر کرده بود. پس از رفع مشکل تصمیم گرفتیم کمی سرو سامان بدیم به پایگاه داده.

در حقیقت مقدار زیادی از فضای tablespace خالی بود و فقط فضا روی disk بی مورد اشغال شده بود. برای پیدا کردن مقدار حجم logical‌ و physical میتوانید از اسکریپت زیر که نوشته ام استفاده کنید.

SQL> col tname for a20;
SQL> col "Used space GB" for 99999;
SQL> col "Max space GB" for 99999;
SQL> col "Free space GB" for 99999;
SQL> col percent_free for a15;
SQL> select
 df.tname,
 round(us.used_space/1024/1024/1024) as "Used space GB",
 round(df.max_space/1024/1024/1024) as "Max space GB",
 round((df.max_space - us.used_space)/1024/1024/1024) as "Free space GB",
 round(((df.max_space - us.used_space) * 100) / df.max_space,2)||'%' as percent_free
from
 (
  select TABLESPACE_NAME as tname,
  sum(case when autoextensible='YES' then maxbytes else bytes end) as max_space
  from DBA_DATA_FILES
  group by TABLESPACE_NAME
 ) df
inner join
 (
  select TABLESPACE_NAME as tname,
  sum(BYTES) as used_space
  from DBA_segments
  group by TABLESPACE_NAME
 ) us on (df.tname = us.tname)
--where df.tname in ('TXDATA','TXDATA_IX')
order by round(((df.max_space - us.used_space) * 100) / df.max_space,2);

OPatch failed

OPatch faild
سلام دوستان عزیز

امروز قصد دارم یکی از تجربیات خود را در زمینه patch نمودن پایگاه داده Oracle و Clusterware خدمت شما عنوان کنم.

 • وضعیت جاری:

OCW: 11.2.0.4

DB: 11.2.0.4

Patch number= 27475913 (11.2.0.4.180417) BP
در زمان patch psu در پایگاه داده با خطای زیر مواجه شدم:

[root@s2dbv3 OPatch]# ./opatch auto /home/oracle/patches/bundel/27475913 -ocmrf /u01/ocm.rsp
Executing /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/perl/bin/perl /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/OPatch/crs/patch11203.pl -patchdir /home/oracle/patches/bundel -patchn 27475913 -ocmrf /u01/ocm.rsp -paramfile /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/crs/install/crsconfig_params

This is the main log file: /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/cfgtoollogs/opatchauto2018-07-14_15-09-18.log

This file will show your detected configuration and all the steps that opatchauto attempted to do on your system:
/u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/cfgtoollogs/opatchauto2018-07-14_15-09-18.report.log

2018-07-14 15:09:18: Starting Oracle Restart Patch Setup
Using configuration parameter file: /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/crs/install/crsconfig_params

Stopping RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 ...
Stopped RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 successfully

patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/27338049 apply failed for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1

Stopping CRS...
Stopped CRS successfully

patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/27338049 apply failed for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1

Starting CRS...
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

Starting RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 ...
Started RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 successfully

opatch auto succeeded.


برای مشخص شدن، حزییات لاگ را بررسی نمودم و مشکل را پیدا کردم:

The following make actions have failed :

 Re-link fails on target "client_sharedlib".
 Re-link fails on target "client_sharedlib".
 Re-link fails on target "liborasdksh".
 Re-link fails on target "liborasdkbase".
 Re-link fails on target "ldapaddmt".
 Re-link fails on target "ldapadd".
 Re-link fails on target "ldapmodify".
 Re-link fails on target "ldapmodifymt".


 Do you want to proceed? [y|n]
 N (auto-answered by -silent)
 User Responded with: N

 Restoring "/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1" to the state prior to running NApply...
 Checking if OPatch needs to invoke 'make' to restore some binaries...
 Make failed to invoke "/usr/bin/make -f ins_rdbms.mk client_sharedlib ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1"....'genclntsh: genclntsh: Could not locate /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin/shrept.lst

مشکل در حقیقت نبود فایل shrept.lst بود.

 • فایل shrept.lst چیست و پراسس genclntsh چه میکند.
در حقیقت genclntsh یک اسکریپت در Home اوراکل است که symbol list ها ای از shared library برای پایگاه داده و OCW میسازد. همچنین shared library ها در فایل shrept.lst مشخص شده اند.

 • چگونگی حل مشکل

برای حل مشکل، در گام اول باید فایل shrept.lst را در مسیر مشخص شده داشته باشید. برای این منظور دو راه وجود دارد یا از یک پایگاه داده دیگر به مکان مشخص شده انتقال دهید (نکته حتما باید برای ورژن 11.2.0.4 باشد). یا آن را از مسیر نصب استخراج کنید و به مسیر مشخص شده انتقال دهید.

1:
scp shrept.lst oracle@<ipaddress or name>:/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/network/admin

2:
cd $ORACLE_HOME
jar xvf <path>/stage/Components/oracle.network.rsf/11.2.0.4.0/1/DataFiles/filegroup6.jar network/admin/shrept.lst

نکته بعدی اینکه دسترسی آن حتما باید به شکل زیر باشد:

-rw-r--r-- $ORACLE_HOME/network/admin/shrept.lst

تا اینجا همه چیز به نظر خوب می آید. حالا دوباره shared library ها را میسازیم. برای این کار باید وارد db_home شوید

cd $ORACLE_HOME/bin
./relink all


بسایر خوب حالا دوباره شروع به parch نمودن database و ocw میکنیم

[root@s2dbv3 OPatch]# ./opatch auto /home/oracle/patches/bundel/27475913 -ocmrf /u01/ocm.rsp
Executing /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/perl/bin/perl /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/OPatch/crs/patch11203.pl -patchdir /home/oracle/patches/bundel -patchn 27475913 -ocmrf /u01/ocm.rsp -paramfile /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/crs/install/crsconfig_params

This is the main log file: /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/cfgtoollogs/opatchauto2018-07-14_15-41-07.log

This file will show your detected configuration and all the steps that opatchauto attempted to do on your system:
/u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/cfgtoollogs/opatchauto2018-07-14_15-41-07.report.log

2018-07-14 15:41:07: Starting Oracle Restart Patch Setup
Using configuration parameter file: /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1/crs/install/crsconfig_params

Stopping RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 ...
Stopped RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 successfully

patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/27338049 apply successful for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 
patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/27441052/custom/server/27441052 apply successful for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 

Stopping CRS...
Stopped CRS successfully

patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/27338049 apply successful for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1 
patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/27441052 apply successful for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1 
patch /home/oracle/patches/bundel/27475913/22502505 apply successful for home /u01/app/oracle/product/11.2.0/gi_1 

Starting CRS...
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

Starting RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 ...
Started RAC /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1 successfully

opatch auto succeeded.

همانگونه که مشاهده نمودید مشکل حل شد.


دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.

آسان ترین راه برای مهاجرت از 11g به 12c Multitenant mode

سلام خدمت دوستان عزیز امروز میخواهم در مورد ساده ترین راه ( استفاده از دستورات پرکاربرد و آشنا برای شما نه لزوما بهترین و کم هزینه ترین روش ) مهاجرت از 11g به 12c pdb بگویم پس با من همراه باشید تا با یک سناریو این کار را انجام دهیم:

 
 • وضعیت جاری:
Oracle 11g:
 
Hostname: RestoreDB
SID: RCIS
Schema:mas11g
 
 
Oracle 12c:
 
Hostname: oel7
SID:  DB12C
pdb: mas12c
 
 • در پایگاه داده و ماشین مبدا (11g)
در این جا فرض میکنیم که در سایت عملیاتی schema اصلی ما mas11g هست و نیاز هست پایگاه داده جدید این schema را دارا باشد. پس در اولین قدم برای شروع سناریو یک schema را می سازیم:
[oracle@RestoreDB ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Jan 16 10:11:25 2018

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options

SYS@RCIS> def;
DEFINE _DATE      = "16-JAN-18" (CHAR)
DEFINE _CONNECT_IDENTIFIER = "RCIS" (CHAR)
DEFINE _USER      = "SYS" (CHAR)
DEFINE _PRIVILEGE   = "AS SYSDBA" (CHAR)
DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1102000400" (CHAR)
DEFINE _EDITOR     = "ed" (CHAR)
DEFINE _O_VERSION   = "Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options" (CHAR)
DEFINE _O_RELEASE   = "1102000400" (CHAR)

SYS@RCIS> create tablespace mas11g;

Tablespace created.

SYS@RCIS> select ts#, name from v$tablespace where name='MAS11G';

    TS# NAME
---------- ------------------------------
     9 MAS11G

1 rows selected.

SYS@RCIS> select name from v$datafile where ts#=9;

NAME
--------------------------------------------------------------------------------
+DATA/rcis/datafile/mas11g.422.965556953

SYS@RCIS> create user mas11g account unlock identified by mas default tablespace mas11g temporary tablespace temp quota unlimited on mas11g;

User created.

SYS@RCIS> grant create session, create table, connect, create sequence to mas11g;

Grant succeeded.

SYS@RCIS> disc;

@> conn mas11g/mas
Connected.
MAS11G@RCIS> create table masoud (c1 number primary key, c2 date);

Table created.

MAS11G@RCIS> insert into masoud values (1, sysdate);

1 row created.

MAS11G@RCIS> insert into masoud values (2, sysdate);

1 row created.

MAS11G@RCIS> commit;

Commit complete.

MAS11G@RCIS> create sequence mas_seq start with 3;

Sequence created.

بسیار خوب حالا یک dump از پایگاه داده 11g از schema مورد نظر میگیریم:

[oracle@RestoreDB ~]$ expdp schemas=mas11g dumpfile=mas11g.dmp logfile=mas11g.log

Export: Release 11.2.0.4.0 - Production on Tue Jan 16 10:50:04 2018

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Username: / as sysdba

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
Starting "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01": /******** AS SYSDBA schemas=mas11g dumpfile=mas11g.dmp logfile=mas11g.log
Estimate in progress using BLOCKS method...
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
Total estimation using BLOCKS method: 64 KB
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/SEQUENCE/SEQUENCE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
. . exported "MAS11G"."MASOUD"              5.437 KB    3 rows
Master table "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
******************************************************************************
Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:
 /u01/app/oracle/admin/RCIS/dpdump/mas11g.dmp
Job "SYS"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully completed at Tue Jan 16 10:50:25 2018 elapsed 0 00:00:15

دقت کنید در دستور schema آورده ایم یعنی تمام object ها ای که در این schema وجود دارد. سپس فایل dump را به ماشین مقصد oel7 منتقل میکنیم:

scp /u01/app/oracle/admin/RCIS/dpdump/mas11g.dmp oracle@oel7:/tmp

 

 

 • درپایگاه داده و ماشین مقصد (12c):
اول وضعیت پایگاه داده مقصد را بررسی میکنیم:
[oracle@oel7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Tue Jan 16 12:31:52 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> def;
DEFINE _DATE      = "16-JAN-18" (CHAR)
DEFINE _CONNECT_IDENTIFIER = "db12c" (CHAR)
DEFINE _USER      = "SYS" (CHAR)
DEFINE _PRIVILEGE   = "AS SYSDBA" (CHAR)
DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1202000100" (CHAR)
DEFINE _EDITOR     = "vi" (CHAR)
DEFINE _O_VERSION   = "Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production" (CHAR)
DEFINE _O_RELEASE   = "1202000100" (CHAR)
SQL> show pdbs;

  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 MYPDB             READ WRITE NO
SQL>

همانگونه که میبینید پایگاه داده ما تنها یک pdb قابل استفاده دارد به نام mypdb که برای یکی دیگر از بیزینس های ما در حال استفاده است. حالا برای پایگاه داده جدید یک pdb میسازیم و در نظر داریم که OMF نباشد:

SQL> select name from v$datafile where con_id=2;

NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/oradata/db12c/pdbseed/system01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/db12c/pdbseed/sysaux01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/db12c/pdbseed/undotbs01.dbf

SQL> create pluggable database mas12c admin user pdb_mas identified by mas
 2 file_name_convert=('/u01/app/oracle/oradata/db12c/pdbseed/','/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/');

Pluggable database created.

SQL> select name from v$datafile where con_id=4;

NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/system01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/sysaux01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/undotbs01.dbf

SQL> alter pluggable database mas12c open;

Pluggable database altered.

SQL> sho pdbs;

  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 MYPDB             READ WRITE NO
     4 MAS12C             READ WRITE NO

SQL> select name from v$active_services;

NAME
----------------------------------------------------------------
mas12c
db12c
SYS$BACKGROUND
SYS$USERS
db12cXDB
mypdb

6 rows selected.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
[oracle@oel7 ~]$ lsnrctl status

LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 16-JAN-2018 12:50:04

Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=oel7)(PORT=1521)))
STATUS of the LISTENER
------------------------
Alias           LISTENER
Version          TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
Start Date        13-JAN-2018 12:29:24
Uptime          3 days 0 hr. 20 min. 40 sec
Trace Level        off
Security         ON: Local OS Authentication
SNMP           OFF
Listener Parameter File  /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File     /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/oel7/listener/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary...
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=oel7)(PORT=1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521)))
 (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcps)(HOST=oel7)(PORT=5500))(Security=(my_wallet_directory=/u01/app/oracle/admin/db12c/xdb_wallet))(Presentation=HTTP)(Session=RAW))
Services Summary...
Service "62a5b72ff0115788e05380efa8c0a311" has 1 instance(s).
 Instance "db12c", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "62e227d3146a2b60e05380efa8c0bc3a" has 1 instance(s).
 Instance "db12c", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "db12c" has 1 instance(s).
 Instance "db12c", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "db12cXDB" has 1 instance(s).
 Instance "db12c", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "mas12c" has 1 instance(s).
 Instance "db12c", status READY, has 1 handler(s) for this service...
Service "mypdb" has 1 instance(s).
 Instance "db12c", status READY, has 1 handler(s) for this service...
The command completed successfully
[oracle@oel7 ~]$

همانگون که مشاهده نمودید pdb mas12c ایجاد شده و سرویس آن نیز قابل استفاده می باشد:

 

به نظر من بهترین راه وصل شدن به pdb ها استفاده از tns میباشد پس برای mas12c نیز یک tns میسازیم و به آن متصل میشویم:

vi $ORACLE_HOME/network/admin/tnsnames.ora
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER_DB12C =
 (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oel7)(PORT = 1521))


DB12C =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oel7)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = db12c)
  )
 )

MYPDB =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oel7)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = mypdb)
  )
 )

# new masoud's pdb
MAS12C =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oel7)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = mas12c)
  )
 )
[oracle@oel7 ~]$ tnsping mas12c 3

TNS Ping Utility for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 16-JAN-2018 12:58:38

Copyright (c) 1997, 2016, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:
/u01/app/oracle/product/12.2/db_1/network/admin/sqlnet.ora


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oel7)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = mas12c)))
OK (0 msec)
OK (0 msec)
OK (0 msec)
[oracle@oel7 ~]$ sqlplus sys@mas12c as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Tue Jan 16 12:59:27 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL>
SQL>
SQL> def;
DEFINE _DATE      = "16-JAN-18" (CHAR)
DEFINE _CONNECT_IDENTIFIER = "mas12c" (CHAR)
DEFINE _USER      = "SYS" (CHAR)
DEFINE _PRIVILEGE   = "AS SYSDBA" (CHAR)
DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1202000100" (CHAR)
DEFINE _EDITOR     = "vi" (CHAR)
DEFINE _O_VERSION   = "Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production" (CHAR)
DEFINE _O_RELEASE   = "1202000100" (CHAR)
SQL>

بسیار خوب الان آماده هستیم که dump  را بر روی pdb جدید یعنی mas12c برگردانیم. پس شروع میکنیم:

 

اول یک directory برای import یا انتخاب میکنیم یا میسازیم. لازم به ذکر است در pdb ها از چیزی به نام GUID برای unique ساختن pdb ها استفاده میشود که در نام مسیر OMF فایل ها و همچنین directory پیشفرض استفاده میشود:

 SQL> select GUID from v$containers where name='MAS12C';

GUID
--------------------------------
62E227D3146A2B60E05380EFA8C0BC3A

SQL> select DIRECTORY_PATH from dba_directories where DIRECTORY_NAME='DATA_PUMP_DIR';

DIRECTORY_PATH
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/admin/db12c/dpdump/62E227D3146A2B60E05380EFA8C0BC3A

ما میخواهیم از directory پیشفرض استفاده کنیم پس فقط اطمینان حاصل میکینم که مسیر وجود داشته باشد:

SQL> ! mkdir -p /u01/app/oracle/admin/db12c/dpdump/62E227D3146A2B60E05380EFA8C0BC3A

SQL> ! ls -ltr /u01/app/oracle/admin/db12c/dpdump/
total 4
-rw-r-----. 1 oracle oinstall 116 Jan 13 12:34 dp.log
drwxr-x---. 2 oracle oinstall  6 Jan 14 09:33 62A5B72FF0115788E05380EFA8C0A311
drwxr-x---. 2 oracle oinstall  6 Jan 16 13:18 62E227D3146A2B60E05380EFA8C0BC3A

الان import میکنیم:

[oracle@oel7 tmp]$ cp mas11g.dmp $ORACLE_BASE/admin/db12c/dpdump/62E227D3146A2B60E05380EFA8C0BC3A/

[oracle@oel7 tmp]$ sqlplus sys@mas12c as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Tue Jan 16 13:34:42 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Enter password:

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> create tablespace mas12c datafile '/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/mas12c01.dbf' size 100m autoextend on;

Tablespace created.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
[oracle@oel7 tmp]$ impdp schemas=mas11g dumpfile=mas11g.dmp remap_tablespace=MAS11G:mas12c;

Import: Release 12.2.0.1.0 - Production on Tue Jan 16 13:33:18 2018

Copyright (c) 1982, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Username: sys@mas12c as sysdba
Password:

Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
Master table "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" successfully loaded/unloaded
Starting "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01": sys/********@mas12c AS SYSDBA schemas=mas11g dumpfile=mas11g.dmp remap_tablespace=MAS11G:mas12c
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT
Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLESPACE_QUOTA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA
Processing object type SCHEMA_EXPORT/SEQUENCE/SEQUENCE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
. . imported "MAS11G"."MASOUD"              5.437 KB    3 rows
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Job "SYS"."SYS_IMPORT_SCHEMA_01" successfully completed at Tue Jan 16 13:33:36 2018 elapsed 0 00:00:08

به نظر میاد که همه چی به درستی انجام شده، الان وقت آن هست که بررسی کنیم:

Alert log:
#########
create pluggable database mas12c admin user pdb_mas identified by *
file_name_convert=('/u01/app/oracle/oradata/db12c/pdbseed/','/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/')
2018-01-16T12:44:26.729345+03:30
PDB$SEED(2): AUDSYS.AUD$UNIFIED (SQL_TEXT) - CLOB populated
2018-01-16T12:44:35.081448+03:30
Warning: VKTM detected a forward time drift.
Please see the VKTM trace file for more details:
/u01/app/oracle/diag/rdbms/db12c/db12c/trace/db12c_vktm_23694.trc
2018-01-16T12:44:48.237126+03:30
MAS12C(4):Endian type of dictionary set to little
****************************************************************
Pluggable Database MAS12C with pdb id - 4 is created as UNUSABLE.
If any errors are encountered before the pdb is marked as NEW,
then the pdb must be dropped
local undo-1, localundoscn-0x00000000000000e1
****************************************************************
2018-01-16T12:44:51.934213+03:30
MAS12C(4):Autotune of undo retention is turned on.
2018-01-16T12:44:58.236021+03:30
MAS12C(4):[76640] Successfully onlined Undo Tablespace 2.
MAS12C(4):Undo initialization finished serial:0 start:264185920 end:264186491 diff:571 ms (0.6 seconds)
MAS12C(4):Database Characterset for MAS12C is AL32UTF8
MAS12C(4):JIT: pid 76640 requesting stop
2018-01-16T12:45:02.884741+03:30
Completed: create pluggable database mas12c admin user pdb_mas identified by *
file_name_convert=('/u01/app/oracle/oradata/db12c/pdbseed/','/u01/app/oracle/oradata/db12c/mas12c/')
2018-01-16T12:47:40.722781+03:30
alter pluggable database mas12c open
MAS12C(4):Autotune of undo retention is turned on.
2018-01-16T12:47:40.858347+03:30
MAS12C(4):Endian type of dictionary set to little
2018-01-16T12:47:44.292991+03:30
MAS12C(4):[76640] Successfully onlined Undo Tablespace 2.
MAS12C(4):Undo initialization finished serial:0 start:264350366 end:264352556 diff:2190 ms (2.2 seconds)
MAS12C(4):Deleting old file#5 from file$
MAS12C(4):Deleting old file#6 from file$
MAS12C(4):Deleting old file#8 from file$
MAS12C(4):Adding new file#13 to file$(old file#5)
MAS12C(4):Adding new file#14 to file$(old file#6)
MAS12C(4):Adding new file#15 to file$(old file#8)
2018-01-16T12:47:45.465437+03:30
MAS12C(4):Successfully created internal service mas12c at open
****************************************************************
Post plug operations are now complete.
Pluggable database MAS12C with pdb id - 4 is now marked as NEW.
****************************************************************
MAS12C(4):Database Characterset for MAS12C is AL32UTF8
2018-01-16T12:47:47.163318+03:30
MAS12C(4):Opatch validation is skipped for PDB MAS12C (con_id=0)
2018-01-16T12:48:14.999355+03:30
MAS12C(4):Opening pdb with no Resource Manager plan active
2018-01-16T12:48:18.120379+03:30
Pluggable database MAS12C opened read write
Completed: alter pluggable database mas12c open
2018-01-16T13:08:26.870085+03:30
MAS12C(4):Resize operation completed for file# 14, old size 337920K, new size 358400K
2018-01-16T13:27:02.656796+03:30

Schema Objets:
#########
[oracle@oel7 ~]$ sqlplus mas11g@mas12c

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Tue Jan 16 13:51:55 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Enter password:
Last Successful login time: Tue Jan 16 2018 13:51:49 +03:30

Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> def;
DEFINE _DATE      = "16-JAN-18" (CHAR)
DEFINE _CONNECT_IDENTIFIER = "mas12c" (CHAR)
DEFINE _USER      = "MAS11G" (CHAR)
DEFINE _PRIVILEGE   = "" (CHAR)
DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1202000100" (CHAR)
DEFINE _EDITOR     = "vi" (CHAR)
DEFINE _O_VERSION   = "Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production" (CHAR)
DEFINE _O_RELEASE   = "1202000100" (CHAR)
SQL> select object_name, object_type from user_objects order by object_type;

OBJECT_NAME               OBJECT_TYPE
---------------------------------------- --------------------------------------------------
SYS_C007400               INDEX
MAS_SEQ                 SEQUENCE
MASOUD                  TABLE

SQL> select segment_name, segment_type, tablespace_name from user_segments;

SEGMENT_NAME               SEGMENT_TYPE               TABLESPACE_NAME
---------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------
MASOUD                  TABLE                  MAS12C
SYS_C007400               INDEX                  MAS12C

SQL> select * from masoud;

    C1 C2
---------- ---------
     1 16-JAN-18
     2 16-JAN-18
     4 16-JAN-18

همانگونه که مشاهده نمودید به درستی و کامل از 11g به 12c مهاجرت کردیم.

 

دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

 

شاد و پیروز باشید.

unplug نمودن، بازیابی description xml file و plug نمودن pdb به cdb دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز
در Multitenant container database یکی از قابلیت های خیلی خوب، قابلیت unplug و plug نمودن pdb در یک cdb دیگر هست. برای این منظور لازم هست اول مقداری راجب به unplug نمودن pdb توضیح دهم. در زمانی که pdb را unplug میکنیم یک فایل xml  تولید میگردد که option های آن pdb را توصیف میکند. سپس با استفاده از همان description xml file آن pdb را به cdb دیگر متصل (plug) میکنیم. فرض کنید پس از unplug نمودن pdb فایل xml ما یا معیوب شده است یا از دست رفته است. پس با من همراه باشید که طی یک سناریو مطالب زیر را دنبال کنیم:
 
 1. چگونه pdb را unplug کنیم ؟
 2. چگونه description xml file را بازیابی کنیم ؟
 3. چگونه pdb  را با استفاده از description xml file به cdb دیگر plug کنیم ؟
اول وضعیت cdb مبدا و pdb ها ای که به آن متصل شده است را بررسی میکنیم:
[oracle@oel7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jan 31 14:57:34 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> select name, cdb from v$database;

NAME   CDB
--------- ---
DB12C   YES

SQL> col name for a20;
SQL> select con_id, name, open_mode, restricted from v$pdbs;

  CON_ID NAME         OPEN_MODE RES
---------- -------------------- ---------- ---
     2 PDB$SEED       READ ONLY NO
     3 MYPDB        READ WRITE NO
     4 MAS12C        READ WRITE NO

طی دستور های زیر mypdb  را از پایگاه داده مبدا unplug و سپس حذف میکنیم.

SQL> alter pluggable database mypdb close;
2018-01-31T15:10:55.443763+03:30
MYPDB(3):JIT: pid 40960 requesting stop
Pluggable database MYPDB closed
Completed: alter pluggable database mypdb close

Pluggable database altered.

SQL> alter pluggable database mypdb unplug into '/u01/mypdbfile.xml';
2018-01-31T15:11:04.127823+03:30
alter pluggable database mypdb unplug into '/u01/mypdbfile.xml'
MYPDB(3):Autotune of undo retention is turned on.
2018-01-31T15:11:04.248476+03:30
MYPDB(3):Endian type of dictionary set to little
MYPDB(3):[40960] Successfully onlined Undo Tablespace 2.
MYPDB(3):Undo initialization finished serial:0 start:95543809 end:95543858 diff:49 ms (0.0 seconds)
MYPDB(3):Database Characterset for MYPDB is AL32UTF8
2018-01-31T15:11:06.044436+03:30
MYPDB(3):Opatch XML is skipped for PDB MYPDB (conid=3)
MYPDB(3): AUDSYS.AUD$UNIFIED (SQL_TEXT) - CLOB populated
MYPDB(3):JIT: pid 40960 requesting stop
MYPDB(3):Autotune of undo retention is turned on.
MYPDB(3):Endian type of dictionary set to little
MYPDB(3):Undo initialization finished serial:0 start:95546119 end:95546119 diff:0 ms (0.0 seconds)
MYPDB(3):Database Characterset for MYPDB is AL32UTF8
MYPDB(3):Opatch XML is skipped for PDB MYPDB (conid=3)
2018-01-31T15:11:07.053863+03:30
MYPDB(3): AUDSYS.AUD$UNIFIED (SQL_TEXT) - CLOB populated
MYPDB(3):JIT: pid 40960 requesting stop
Completed: alter pluggable database mypdb unplug into '/u01/mypdbfile.xml'

Pluggable database altered.

SQL> drop pluggable database mypdb;
2018-01-31T15:15:43.286392+03:30
drop pluggable database mypdb
Completed: drop pluggable database mypdb

Pluggable database dropped.

SQL> select con_id, name, open_mode, restricted from v$pdbs;

  CON_ID NAME         OPEN_MODE RES
---------- -------------------- ---------- ---
     2 PDB$SEED       READ ONLY NO
     4 MAS12C        READ WRITE NO

 همانگونه که گفتیم فرض مسئله معیوب بودن یا از دست رفتن description xml file هست پس این کار را انجام میدهیم:

[oracle@oel7 ~]$ mv /u01/mypdbfile.xml /u01/mypdbfile.xml.old
[oracle@oel7 ~]$ ll /u01/
total 8
drwxrwxr-x. 4 oracle oinstall  38 Jan 13 11:58 app
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 6957 Jan 31 15:11 mypdbfile.xml.old

در بالا دیدیم که چگونه pdb را unplug کنیم. حالا میخواهیم description xml file را بازیابی کنیم و سپس pdb را به cdb  دیگر متصل (plug) نماییم. در ادامه بر روی cdb مقصد کار خواهیم کرد، پس وضعیت cdb مذکور را بررسی میکنیم:

[oracle@oel7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jan 31 16:04:15 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> select name, cdb from v$database;

NAME   CDB
--------- ---
MYCDB   YES

SQL> col name for a20;
SQL> select con_id, name, open_mode, restricted from v$pdbs;

  CON_ID NAME         OPEN_MODE RES
---------- -------------------- ---------- ---
     2 PDB$SEED       READ ONLY NO
     3 NIMA         READ WRITE NO

برای plug نمودن pdb که unplug  شده است، شما نیاز به description xml file  دارید. با یک dbms package با خواندن دوباره دیتا فایل ها میتوانید آن را بسازید. شکل package و argument  های آن به حالت زیر می باشد:

DBMS_PDB.RECOVER (
  pdb_descr_file  IN  VARCHAR2, 
  pdb_name     IN  VARCHAR2,
  filenames     IN  VARCHAR2);

pdb_descr_file:
Path of the XML file that contains description of a pluggable database

pdb_name:
Name of a pluggable database

filenames:
Comma-separated list of datafile paths and/or directories containing datafiles for the pluggable database

برای اطلاعات بیشتر در مورد dbms package  فوق به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

DBMS_PDB

حالا description xml file  را بازیابی میکنیم:

[oracle@oel7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jan 31 16:20:54 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> 
1 begin
2  dbms_pdb.recover(
3  pdb_descr_file => '/home/oracle/mypdb.xml',
4  pdb_name => 'mypdb',
5  filenames => '/u01/app/oracle/oradata/db12c/mypdb'
6 );
7 end;
8 /

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
[oracle@oel7 ~]$ ls -l mypdb.xml
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 4184 Jan 31 16:20 mypdb.xml

همانگونه که مشاهده نمودید description xml file بازیابی شد. حالا وقت این هست که pdb را به cdb مقصد متصل (plug) نماییم. پیش از این، یک مرحله optional را پیش میبریم تا ببینیم pdb ما با cdb  جدید سازگار میباشد یا خیر. برای این کار از dbms_pdb.check_plug_compatibility استفاده میکنیم:

[oracle@oel7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Wed Jan 31 16:20:54 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> set serverout on;
SQL>
1 DECLARE
2  theResult BOOLEAN;
3 BEGIN
4  l_result := DBMS_PDB.check_plug_compatibility(
5         pdb_descr_file => '/home/oracle/mypdb.xml',
6         pdb_name    => 'mypdb');
7 
8  IF theResult THEN
9   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('pdb is compatible');
10  ELSE
11   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('dpb is not incompatible');
12  END IF;
13 END;
14 /
pdb is compatible

PL/SQL procedure successfully completed.

در procedure  بالا مشخص شد که pdb ما با cdb مقصد سازگار میباشد. در مرحله آخر pdb  را به cdb متصل (plug) میکنیم.
SQL> create pluggable database mypdb using '/home/oracle/mypdb.xml'
 2 file_name_convert=('/u01/app/oracle/oradata/db12c/mypdb','/u01/app/oracle/oradata/mycdb/mypdb')
 3 tempfile reuse;

Pluggable database created.

SQL> alter pluggable database mypdb open;

Pluggable database altered.

SQL> col name for a20;
SQL> select con_id, name, open_mode, restricted from v$pdbs;

  CON_ID NAME         OPEN_MODE RES
---------- -------------------- ---------- ---
     2 PDB$SEED       READ ONLY NO
     3 NIMA         READ WRITE NO
     4 MYPDB        READ WRITE NO

SQL> select name from v$datafile where con_id=4;

NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/oradata/mycdb/mypdb/undotbs01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/mycdb/mypdb/system01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/mycdb/mypdb/sysaux01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/mycdb/mypdb/users01.dbf

در بالا مشاهده نمودید که pdb  به درستی به cdb مقصد متصل (plug) شد.

 

دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.

ORA-20001 AND ORA-06512

12c

 

سلام خدمت دوستان عزیزم

احتمالا تا الان همگی نسخه Oracle 12c را به صورت Container DB نصب کردید. اگر به alert log نگاه انداخته باشید error های زیر را خواهید دید:

Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/db12c/db12c/trace/db12c_j000_38330.trc:
ORA-12012: error on auto execute of job "SYS"."ORA$AT_OS_OPT_SY_43"
ORA-20001: Statistics Advisor: Invalid task name for the current user
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS", line 47207
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS_ADVISOR", line 882
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS_INTERNAL", line 20059
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS_INTERNAL", line 22201
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS", line 47197
2018-01-14T08:13:48.135989+03:30
Errors in file /u01/app/oracle/diag/rdbms/db12c/db12c/trace/db12c_j000_38436.trc:
ORA-12012: error on auto execute of job "SYS"."ORA$AT_OS_OPT_SY_45"
ORA-20001: Statistics Advisor: Invalid task name for the current user
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS", line 47207
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS_ADVISOR", line 882
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS_INTERNAL", line 20059
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS_INTERNAL", line 22201
ORA-06512: at "SYS.DBMS_STATS", line 47197
2018-01-14T08:33:49.941839+03:30
با من همراه باشید تا دلیل و چگونگی حل مشکل را دریابیم.
 
 • علت وجود مشکل:
وقتی دیتابیس را با template های General_Purpose.dbc, Data_Warehouse.dbc میسازیم (دقت شود که اگر در زمان نصب نیز از پایگاه داده بخواهید که یک PDB بسازد باز هم از dbca استفاده خواهد کرد) یا یک pdb را از روی یک seed database بسازید در پلتفرمهای Linux, Solaris مشکل را مشاهده خواهید نمود.
 
دلیل مشکل در حقیقت عدم وجود Stats Advisor Tasks می باشد:
SQL> select name, ctime, how_created
from sys.wri$_adv_tasks
where owner_name = 'SYS'
and name in ('AUTO_STATS_ADVISOR_TASK','INDIVIDUAL_STATS_ADVISOR_TASK'); 2  3  4

no rows selected

 

 

 • چرا مشکل باید حل گردد:
شاید بعضی از دوستان بگویند که "این alert برای ما مشکلی ایجاد نمیکند" ولی باید دقت شود با افزایش داده ها در جداول، در صورت عدم gather stats این مورد بر روی performance پایگاه داده و ساخت sql execution plan تاثیر مخربی خواهد داشت.
 
 • حل مشکل:
بسیار خوب با sysdba به root container متصل شوید و Task ها را با دستور زیر بسازید:
[oracle@oel7 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Sun Jan 14 10:29:08 2018

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> EXEC dbms_stats.init_package();

PL/SQL procedure successfully completed.
حالا دوباره query  را اجرا میکنیم تا ببینیم Task ها ساخته شده اند یا نه:
SQL> select name, ctime, how_created from sys.wri$_adv_tasks where owner_name
= 'SYS' and name in
('AUTO_STATS_ADVISOR_TASK','INDIVIDUAL_STATS_ADVISOR_TASK'); 2  3

NAME
--------------------------------------------------------------------------------
CTIME   HOW_CREATED
--------- ------------------------------
AUTO_STATS_ADVISOR_TASK
14-JAN-18 CMD

INDIVIDUAL_STATS_ADVISOR_TASK
14-JAN-18 CMD
دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.
 
شاد و پیروز باشید.

RMAN-08137

rmanOgg
سلام خدمت دوستان عزیز

امروز تماس تلفنی داشتم از یکی دوستانم که پایگاه داده آنها به مشکل مواجه شده بود. در نگاه اول و بررسی  مشخص شد که fra آنها پر شده است. سپس مشخص شد که مقدار زیادی از فضا را آرشیو لاگ ها پر کرده و با اجرای دستور حذف آرشیو لاگ ها خطای زیر را برمیگرداند:

RMAN-08137: warning: archived log not deleted, needed for standby or upstream capture process
archived log file name=/u01/app/oracle/fra/DB12C/archivelog/2017_11_29/o1_mf_1_259_f1xllbxo_.arc thread=1 sequence=259
.
.
.

با بررسی بیشتر به نظر میرسید خطا از این میباشد که انگار دیتا گاردی وجود دارد که هنوز آرشیو لاگ ها بر روی آن apply  نشده است.


[oracle@shopdb ~]$ oerr rman 08137
8137, 3, "warning: archived log not deleted, needed for standby or upstream capture process"
// *Cause: An archived log that should have been deleted was not as it was
//     required by upstream capture process or Data Guard.
//     The next message identifies the archived log.
// *Action: This is an informational message. The archived log can be
//     deleted after it is no longer needed. See the
//     documentation for Data Guard to alter the set of active
//     Data Guard destinations. See the documentation for
//     Streams to alter the set of active streams.

اما اصلا آنها دیتاگارد استفاده نمیکردند. پس دنبال چیز دیگری میگشتم که مشکل ساز شده بود. توی لاگ ها چیزی نظر من را جلب کرد:

LOGMINER: session#=4 (OGG$CAP_ERANGEB), reader MS09 pid=105 OS id=14650 sid=156 started


فکرم به سمت چیزی مثل Oracle Stream یا Oracle Golden Gate رفت، که پس از پرسوجو مشخص شد که آنها از Oracle Golden Gate  استفاده میکنند پس لاگین کردم و وضعیت آن را بررسی کردم:


GGSCI> info all
Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt

MANAGER   RUNNING
EXTRACT   RUNNING   M1     00:00:08   21:04:52
EXTRACT   RUNNING   PUMPM1   00:00:00   21:03:05

اما یه چیزی اینجا عجیب بود!!! اینکه اسم process توی لیست extract های جاری نبود ! بعد از بررسی لاگ های OGG مشخص شد که این process حذف شده ( به وسیله ggsci به درستی).

اما هنوز توی پایگاه داده process attach میبود:
OGG Capture client successfully attached to GoldenGate Capture OGG$CAP_ERANGEB to receive uncommitted changes with pid=101 OS id=14642.


پس مشخص شد که ما process extract به نام ERANGEB داشتیم که در OGG حذف کردیم، اما هنوز پایگاه داده متوجه حذف آن و در نتیجه عدم نیاز به Archivelog های آن نشده است. چرا ؟


دلیل آن استفاده از Integrated extract می باشد. از آنجایی که Oracle Golden Gate  در حالت Integrated از یک API برای بالا بردن سرعت برای extract کردن استفاده میکند، نیاز هست که به پایگاه داده اعلام شود که API آن را نیز در زمان حذف process حذف کند.


از دستور زیر برای حذف API استفاده میکنیم:

 GGSCI> unregister extract erangeb database

2017-12-05 08:57:30 INFO  OGG-01750 Successfully unregistered EXTRACT ERANGEB from database.
GoldenGate Apply: OGG$ERANGEB APPLY Dropped
2017-12-05T08:57:09.466195+03:30
APPLY OGG$ERANGEB: Apply User: C##OGG
2017-12-05T08:57:09.466269+03:30
APPLY OGG$ERANGEB: Apply Tag: 00
2017-12-05T08:57:09.564715+03:30
Streams Capture: OGG$CAP_ERANGEB CAPTURE Dropped

خوب خدا رو شکر، سپس اقدام به حذف Archivelog  ها کردم و همه چی درست شد.


نتیجه: اگر از OGG استفاده میکنید نیاز هست که هنگام حذف process extract بجز حذف آن در OGG آن هم در پایگاه داده Unregister بفرمایید. در غیر این صورت اجازه حذف آرشیو لاگ ها به پایگاه داده نخواهد شد.


دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.

جابجایی ASM Spfile به diskgroup دیگر

حالتی ممکن است به وجود بیاید که شما نیاز دارید دیتا های خود را از یک diskgroup به diskgroup دیگر جابجا کنید. فرض کنید شما diskgroup دارید در حالت normal redundancy و میخواهید آن را به حالت external redundancy در بیاورید، چون عملیات mirroring درحال حاضر در لایه سخت افزار انجام شده و نیاز به mirroring در asm diskgroup نمی باشد. ( best practice ).

در مرحله اول باید ببنید که asm spfile شما کجاست ؟

خیلی خوب بیایید فرض کنیم مشکلی در asm ما نیست و asm نیز بالاست. با دستورات زیر میتوانیم ببینیم asm spfile کجاست:

from ASMCMD:

[grid@racp1vm1 ~]$ asmcmd spget
+DATA/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.253.905527691
from SQLPLUS:
[grid@racp1vm1 ~]$ sqlplus -s / as sysasm
show parameter spfile
 
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
spfile                string   +DATA/mas/ASMPARAMETERFILE/reg
                         istry.253.905527691
from ASMCMD all spfiles:
[grid@racp1vm1 ~]$ asmcmd find --type PARAMETERFILE '*' '*'
+DATA/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.253.905527691
+DATA/RACDB/PARAMETERFILE/spfile.269.906247759
+DATA/RACDB/spfileRACDB.ora

و همچنین فرض بعدی این هست که asm مشکل دارد و بالا نیست ( به هر دلیلی asm spfile مشکل دار شده است) توجه توجه خیلی راحت چنین مشکلی ممکن هست ایجاد شود. مثلا اگر یک پارامتری که deprecated هست در spfile نویشته شود asm spfile مشکل دار میشود.


from gpnptoll:
[grid@racp1vm1 ~]$ gpnptool get -o- | xmllint --format - | grep SPFile
Success.
 <orcl:ASM-Profile id="asm" DiscoveryString="" SPFile="+DATA/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.253.905527691" Mode="remote"/>

هر نود در OCW به gpnp نیازمند است و در اینجا آدرس vote disks و asm spfile را میخواند اگر این آدرس ها درست نباشند OCW بالا نمیاید. در اینجا فرض بر این هست که در gpnp به asm spfile درست اشاره میشود.


روش دیگر استفاده از kfed میباشد. در این حالت شما باید ببنید asm spfile در کدام دیسک هست و با offset اشاره شده از شروع block دیسک آن را بخوانید:


ls /dev/oracleasm/disks/*
/dev/oracleasm/disks/DATA1
/dev/oracleasm/disks/DATA2

# $GRID_HOME/bin/kfed read /dev/oracleasm/disks/DATA1 | egrep 'spf|ausize'
kfdhdb.ausize:         1048576 ; 0x0bc: 0x00100000
kfdhdb.spfile:            0 ; 0x0f4: 0x00000000
kfdhdb.spfflg:            0 ; 0x0f8: 0x00000000
spfflg=0 --> No spfile

# $GRID_HOME/bin/kfed read /dev/oracleasm/disks/DATA2 | egrep 'spf|ausize'
kfdhdb.ausize:         1048576 ; 0x0bc: 0x00100000
kfdhdb.spfile:            59 ; 0x0f4: 0x0000003b
kfdhdb.spfflg:            1 ; 0x0f8: 0x00000001
spfflg=1 --> SPfile at offset 59

# dd if=/dev/oracleasm/disks/DATA2 of=SPFile_ASM.dat bs=1M count=1 skip=59 
1+0 records in
1+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB) copied, 0.00882297 s, 119 MB/s

# strings SPFile_ASM.dat
+ASM1.asm_diskgroups='OCR','ACFS'#Manual Mount
+ASM2.asm_diskgroups='ACFS'#Manual Mount
*.asm_diskstring='/dev/oracleasm/disks/*'
*.asm_power_limit=1
*.diagnostic_dest='/u01/app/grid'
*.instance_type='asm'
*.large_pool_size=12M
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'

البته که بهتره همیشه یه بکاپی از asm spfile  داشته باشیم:


from ASMCMD:
[grid@racp1vm1 ~]$ asmcmd spbackup +DATA/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.253.905527691 /tmp/asmspfile.bak
from SQLPLUS:
[grid@racp1vm1 ~]$ sqlplus / as sysasm
crate pfile='/tmp/asmspfile.bak' from spfile;

File created.

حالا برویم سر اصل قضیه، جابجایی asm spfile به diskgroup دیگر:

راستش برای این کار هم چند راه کار هست که یکی از ساده ترین ها را خواهم گفت که تمام OCW را متاثر میکند ( مثلا gpnp را نیز آپدیت میکند و ...):

ساده ترین کار ساخت pfile از spfile و دباره ساخت spfile از pfile هست.


from SQLPLUS:
[grid@racp1vm1 ~]$ sqlplus / as sysasm
crate spfie='+DATA2' from pfile='/tmp/asmspfile.bak';

File created.

این دستور هم خیلی عالی هست به کلید -u توجه کنید معنی آن این هست که در OCW کانفیگ جدید را broadcast کن.

[grid@racp1vm1 ~]$ asmcmd spcopy -u +DATA/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.253.905527691 '+DATA2'

حالا چک میکنیم ببنیم واقعا فایل جابجا شده است ؟ و همچنین pgnp فایل و OCR فایل هم بروز شده است یا خیر ؟!


from gpnptoll:
[grid@racp1vm1 ~]$ gpnptool get -o- | xmllint --format - | grep SPFile
Success.
 <orcl:ASM-Profile id="asm" DiscoveryString="" SPFile="+DATA2/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.259.905527691" Mode="remote"/>
[grid@racp1vm1 ~]$ asmcmd spget
+DATA2/mas/ASMPARAMETERFILE/registry.259.905527691

 در نهایت باید یک بار Cluster را پایین و بالا کنید که از روی spfile جدید کار را دنبال کند.


دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.

Oracle ACFS

ACFS

با سلام خدمت دوستان عزیز،
امروز قصد دارم کمی در مورد ASM Cluster File System, ACFS بنویسم.


ASM Volume چیست ؟
ASM Volume یک فایل است مانند دیگر فایل ها در ASM که از redundancy ASM پیروی میکند و extent های آن مانند فایل های دیگر بین disk ها برای IO بهتر توزیع میگردد. باید دقت گردد که یک Volume با استفاده از ASM Dynamic Volume Manager, ADVM به OS ارایه میگردد. با استفاده از ADVM مانند دیگر فایل سیستم ها، کاربران در سیستم عامل میتوانند به Volume درخواست IO داشته باشند. یک volume به عنوان یک block device به OS ارایه میگردد پس با دستور ها ای مانند mkfs میتواند آن را فرمت نمود. فایل سیستم ها ای مانند ext4, fat32, ntfs, xfs, acfs, ...


 ACFS چیست ؟
ACFS یک کلاستر فایل سیستم چند منظوره هست که شما در آن میتوانید انواع فایل ها از قبیل متن، عکس، موسیقی، ORACLE_HOME پایگاه داده و... را در آن ذخیره کنید که قسمتی از ASM می باشد. باید دقت داشت که در ACFS تقریبا همه چیز را میتوان ذخیره کرد به جز CRS_HOME, boot_device. یعنی باینری فایل های ASM در درون ACFS نمیتواند قرار گیرد چون برای load کردن ACFS نیاز به دسترسی به CRS_HOME میباشد که درصورتی که CRS_HOME درون ACFS باشد این مهم امکان پذیر نمیباشد. به درستی ACFS چون یک کلاستر فایل سیستم می باشد Managing Concurrency را انجام میدهد.

بیایید با یکدیگر یک سناریو ساخت ASCF را دنبال کنیم. شما به چند طریق میتوانید یک ACFS فایل سیستم ایجاد کنید :
 1. sqlplus
 2. asmcmd
 3. asmca
 4. enterprise manager
ما در اینجا از command line استفاده خواهیم گرد:

۱- در این مرحله اول یک volume در ASM diskgroup ایجدا میکنیم:

SQLPLUS Example:
[grid@rac1 ~]$ sqlplus / as sysasm
SQL> ALTER DISKGROUP DATA ADD VOLUME ACFSVOL3 SIZE 10G;

Diskgroup altered.

SELECT volume_name, volume_device FROM V$ASM_VOLUME 
   WHERE volume_name ='ACFSVOL3';
VOLUME_NAME VOLUME_DEVICE ----------------- -------------------------------------- ACFSVOL3 /dev/asm/acfsvol3-123 ASMCMD Example: [grid@rac1 ~]$ asmcmd volcreate -G data -s 10G ACFSVOL3 [grid@rac1 ~]$ asmcmd volinfo -G data ACFSVOL3 Diskgroup Name: DATA Volume Name: ACFSVOL3 Volume Device: /dev/asm/acfsvol3-123
State: ENABLED ...


۲- خوب تا الان یک volume در ASM diskgroup +DATA به حجم 10G ایجاد کردیم. حالا وقت این است که یک فایل سیستم برروی volume ایجاد کنیم که در اینجا ما یک ACFS برروی volume ایجاد خواهیم کرد. دقت کنید که از این پس volume با استفاده از ADVM به صورت یک block device به OS با آدرس /dev/asm/acfsvol3-123 ارایه شده است.


[grid@rac1 ~]$ /sbin/mkfs -t acfs /dev/asm/volume1-123

mkfs.acfs: version          = 11.2.0.4.0.0
mkfs.acfs: on-disk version      = 39.0
mkfs.acfs: volume          = /dev/asm/volume1-123
mkfs.acfs: volume size        = 10737418240
mkfs.acfs: Format complete.


۳- در مرحله فوق اگر دقت کرده باشبد ما با کاربر grid  فایل سیستم ابجاد کردیم. دقت کنید که بعد از ساخت block device مالک آن چه کسی هست ؟! در اینحا مالک asmadmin میباشد پس مالک یا کاربر root میتواند filesystem  ایجاد کند که با با استفاده از مالک چنین کاری انجام دادیم. حالا وقت آن است که یک mount point  ایجاد کرده و block device فرمت شده را بر روی یک مسیر mount کنیم.


[root@rac1 ~]$ /bin/mount -t acfs /dev/asm/volume1-123 /u01/app/acfsmounts/myacfs


۴- در مرحله فوق ما عملیات mount را انجام دادیم. دقت کنید تنها با کاربر root این امکان وجود دارد که عملیات mount  را انجام بدید. این مرحله را روی تمام node های کلاستر باید تک تک انجام بدید. ولی یک کار ساده تر وجود دارد که خود clusterware شروع میکند به mount کردن block device برروی mount point ها بر روی تمام نود ها. دقت کنید که این مرحله یک مرحله optional هست. اسم این مرحله acfs registery می باشد.


[grid@rac1 ~]$ /sbin/acfsutil registry -a /dev/asm/volume1-123 /u01/app/acfsmounts/myacfs

acfsutil registry: mount point /u01/app/acfsmounts/myacfs successfully added 
 to Oracle Registry


دقت کنید در مرحله فوق oracle clusterware عملیات mounting و مانیتور کردن آن را به صورت automatic انجام میدهد. چگونگی کار به این صورت است که clusterware آن را به صورت یک resource در OCR ثبت میکند، پس به صورت خودکار در هنگام بالا آمدن شروع به mount کردن block device ها در mount point ها میکند، و در هنگام پایین آمدن کلاستر، clusterware با رعایت ترتیب وابستگی ها شروع به dismount کردن block device ها میکند. پس این گونه هست که از ACFS میتوان به عنوان shared oracle db home استفاده کرد. لازم به ذکر است، در حالت نصب standalone, چنین چیزی بی معنی است چون OCR وجود ندارد و حتما block device ها باید به صورت دستی mount گردد.


[root@rac1 ~]$ /u01/app/11.2.0.4/grid/bin/crsctl stat res ora.registry.acfs
NAME=ora.registry.acfs
TYPE=ora.registry.acfs.type
TARGET=ONLINE    , ONLINE    , ONLINE
STATE=ONLINE on rac1, ONLINE on rac2, ONLINE on rac3


اگر مسیر تمام mount point ها و block device  ها را ندانیم مشکلی نیست با دستور زیر با کاریر root میتوانی تمام آنها را mount کنیم:

[root@rac1 ~]$ /bin/umount -t acfs -a
[root@rac1 ~]$ /sbin/mount.acfs -o all

دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.

Sync Password file between primary and data guard in Oracle 12cR2

passwordfile

سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتان خوب باشد.

یکی از قابلیت های جدید که در پایگاه داده Oracle 12cR2 معرفی شده، همسان شدن password file بین primary و dataguard می باشد.

 به مثال زیر توجه بقرمایید:

[oracle@myos ~]$ dgmgrl sys/123@cdbp
DGMGRL for Linux: Release 12.2.0.1.0 - Production on Tue Oct 07 07:38:15 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Welcome to DGMGRL, type "help" for information.
Connected to "cdbp"
Connected as SYSDBA.
DGMGRL> show configuration;

Configuration - dg

 Protection Mode: MaxPerformance
 Members:
 cdbp  - Primary database
  cdbpst - Physical standby database 

Fast-Start Failover: DISABLED

Configuration Status:
SUCCESS  (status updated 46 seconds ago)

DGMGRL> exit
[oracle@myos ~]$ sqlplus sys/123@cdbp as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Tue Oct 07 07:42:19 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter user sys identified by masoud;

User altered.

SQL> connect sys/masoud@cdbp as sysdba
Connected.
SQL> connect sys/masoud@cdbpst as sysdba
Connected.

تنها کاری که انجام دادم تغییر در password file توی پایگاه داده primary بود و این تغییر به صورت خودکار نیز بر روی پایگاه داده guard اعمال شد. در صورتی که این کار را در ورژن های قبل باید به صورت دستی انجام میدادیم.


دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.