وبلاگ مسعود حاجی حسن پور

راهکار های عملی اوراکل

راهکار های عملی اوراکل

این وبلاگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات و راهکار های عملی در زمینه پایگاه داده اوراکل می باشد.

دستاوردها
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «Rman» ثبت شده است

RMAN-08137

rmanOgg
سلام خدمت دوستان عزیز

امروز تماس تلفنی داشتم از یکی دوستانم که پایگاه داده آنها به مشکل مواجه شده بود. در نگاه اول و بررسی  مشخص شد که fra آنها پر شده است. سپس مشخص شد که مقدار زیادی از فضا را آرشیو لاگ ها پر کرده و با اجرای دستور حذف آرشیو لاگ ها خطای زیر را برمیگرداند:

RMAN-08137: warning: archived log not deleted, needed for standby or upstream capture process
archived log file name=/u01/app/oracle/fra/DB12C/archivelog/2017_11_29/o1_mf_1_259_f1xllbxo_.arc thread=1 sequence=259
.
.
.

با بررسی بیشتر به نظر میرسید خطا از این میباشد که انگار دیتا گاردی وجود دارد که هنوز آرشیو لاگ ها بر روی آن apply  نشده است.


[oracle@shopdb ~]$ oerr rman 08137
8137, 3, "warning: archived log not deleted, needed for standby or upstream capture process"
// *Cause: An archived log that should have been deleted was not as it was
//     required by upstream capture process or Data Guard.
//     The next message identifies the archived log.
// *Action: This is an informational message. The archived log can be
//     deleted after it is no longer needed. See the
//     documentation for Data Guard to alter the set of active
//     Data Guard destinations. See the documentation for
//     Streams to alter the set of active streams.

اما اصلا آنها دیتاگارد استفاده نمیکردند. پس دنبال چیز دیگری میگشتم که مشکل ساز شده بود. توی لاگ ها چیزی نظر من را جلب کرد:

LOGMINER: session#=4 (OGG$CAP_ERANGEB), reader MS09 pid=105 OS id=14650 sid=156 started


فکرم به سمت چیزی مثل Oracle Stream یا Oracle Golden Gate رفت، که پس از پرسوجو مشخص شد که آنها از Oracle Golden Gate  استفاده میکنند پس لاگین کردم و وضعیت آن را بررسی کردم:


GGSCI> info all
Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt

MANAGER   RUNNING
EXTRACT   RUNNING   M1     00:00:08   21:04:52
EXTRACT   RUNNING   PUMPM1   00:00:00   21:03:05

اما یه چیزی اینجا عجیب بود!!! اینکه اسم process توی لیست extract های جاری نبود ! بعد از بررسی لاگ های OGG مشخص شد که این process حذف شده ( به وسیله ggsci به درستی).

اما هنوز توی پایگاه داده process attach میبود:
OGG Capture client successfully attached to GoldenGate Capture OGG$CAP_ERANGEB to receive uncommitted changes with pid=101 OS id=14642.


پس مشخص شد که ما process extract به نام ERANGEB داشتیم که در OGG حذف کردیم، اما هنوز پایگاه داده متوجه حذف آن و در نتیجه عدم نیاز به Archivelog های آن نشده است. چرا ؟


دلیل آن استفاده از Integrated extract می باشد. از آنجایی که Oracle Golden Gate  در حالت Integrated از یک API برای بالا بردن سرعت برای extract کردن استفاده میکند، نیاز هست که به پایگاه داده اعلام شود که API آن را نیز در زمان حذف process حذف کند.


از دستور زیر برای حذف API استفاده میکنیم:

 GGSCI> unregister extract erangeb database

2017-12-05 08:57:30 INFO  OGG-01750 Successfully unregistered EXTRACT ERANGEB from database.
GoldenGate Apply: OGG$ERANGEB APPLY Dropped
2017-12-05T08:57:09.466195+03:30
APPLY OGG$ERANGEB: Apply User: C##OGG
2017-12-05T08:57:09.466269+03:30
APPLY OGG$ERANGEB: Apply Tag: 00
2017-12-05T08:57:09.564715+03:30
Streams Capture: OGG$CAP_ERANGEB CAPTURE Dropped

خوب خدا رو شکر، سپس اقدام به حذف Archivelog  ها کردم و همه چی درست شد.


نتیجه: اگر از OGG استفاده میکنید نیاز هست که هنگام حذف process extract بجز حذف آن در OGG آن هم در پایگاه داده Unregister بفرمایید. در غیر این صورت اجازه حذف آرشیو لاگ ها به پایگاه داده نخواهد شد.


دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.

Nologging and Recovery !

recovery

این امکان وجود دارد که شما برای بعضی از کار ها از پایگاه داده بخواهید که redo برای آنکار تولید نکند. مثل create table as select, insert into select, create index, ... اگر شما بعد از این عملیات ها بکاپ تهیه کنید هیچ مشکلی نیست و شما به درستی زمان کمتری برای انجام آنکارها گذاشته اید. ولی اگر قبل از بکاپ دیتافایل آسیب ببیند چه مشکلی بوجود می آید ؟

بیایید با هم یک سناریو را دنبال کنیم:


اول یک tablespace و user جدا و دسترسی های لازم را ایجاد میکنیم:

[oracle@myos ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Mon Jul 3 11:09:42 2017

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options
SYS@db11g> create tablespace mas datafile '+DATA';

Tablespace created.

SYS@db11g> create user masoud account unlock identified by masoud default tablespace mas quota unlimited on mas;

User created.

SYS@db11g> grant create table, create session, create sequence to masoud;

Grant succeeded.

SYS@db11g> disc
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
and Real Application Testing options

@> conn masoud
Enter password:
Connected.

MASOUD@db11g> create sequence myseq;

Sequence created.

MASOUD@db11g> create table t (c1 number, c2 varchar(10));

Table created.

خوب در اینجا ما یک user به نام masoud  داریم که tablespace پیش فرض اون mas هست حال داده در جدول t  میریزیم

begin 
 for i in 1..1000 loop 
  insert into t values (myseq.nextval, 'my val'); 
 end loop;
 commit;
end;
/

حال یک بکاپ از tablespace میگیریم :

RMAN> backup tablespace mas;

Starting backup at 03-JUL-2017 11:25:01
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=2591 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_2
channel ORA_DISK_2: SID=11 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_3
channel ORA_DISK_3: SID=528 device type=DISK
allocated channel: ORA_DISK_4
channel ORA_DISK_4: SID=1044 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00019 name=+DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 03-JUL-2017 11:25:04
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 03-JUL-2017 11:25:07
piece handle=+FRA/db11g/backupset/2017_07_03/nnndf0_tag20170703t112504_0.284.948367505 tag=TAG20170703T112504 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
Finished backup at 03-JUL-2017 11:25:07

Starting Control File and SPFILE Autobackup at 03-JUL-2017 11:25:08
piece handle=+FRA/db11g/autobackup/2017_07_03/s_948367508.429.948367511 comment=NONE
Finished Control File and SPFILE Autobackup at 03-JUL-2017 11:25:15

حالا وضعیت قابل ریکاور بودن datafile رو ببینیم:

RMAN> report unrecoverable;

Report of files that need backup due to unrecoverable operations
File Type of Backup Required Name
---- ----------------------- -----------------------------------

پس همانگونه که میبینید هیچ datafile unrecoverable نیست (در حقیقت همه در صورت media failure قابل بازگشت هستند) حال یک عملیات nologging انجام میدهیم:


MASOUD@db11g> create index ix_t_c1 on t(c1) nologging;

Index created.

RMAN> report unrecoverable;

Report of files that need backup due to unrecoverable operations
File Type of Backup Required Name
---- ----------------------- -----------------------------------
19  full or incremental   +DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897

SYS@db11g> select file#,to_char(UNRECOVERABLE_TIME,'yyyy-mm-dd:hh24:mi:ss')
from v$datafile where file#=19;

   FILE# TO_CHAR(UNRECOVERAB
---------- -------------------
    19 2017-07-03:14:17:01

همانگونه که مشاهده نمودید datafile شماره ۱۹ unrecoverable شد.


بیاید فرض کنیم که دیتافایل دچار آسیب شده و حال میخواهیم آن را recover کنیم:

RMAN> sql 'alter database datafile 19 offline';

using target database control file instead of recovery catalog
sql statement: alter database datafile 19 offline

RMAN> restore datafile 19;
.
.
.
Finished restore at 03-JUL-2017 14:30:43

RMAN> recover datafile 19;

Starting recover at 03-JUL-2017 14:31:06
using channel ORA_DISK_1
using channel ORA_DISK_2
using channel ORA_DISK_3
using channel ORA_DISK_4

starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:03

Finished recover at 03-JUL-2017 14:31:10

RMAN> sql 'alter database datafile 19 online';

sql statement: alter database datafile 19 online

بسیار خوب فایل recover شد حال یک select میزنیم و سعی میکنیم تا از index استفاده شود.

MASOUD@db11g> select * from t where c1=7;
select * from t where c1=7
       *
ERROR at line 1:
ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 19, block # 140)
ORA-01110: data file 19: '+DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897'
ORA-26040: Data block was loaded using the NOLOGGING option

بدرستی با مشکل رو به رو شدیم، چون ما redo برای این index ایجاد نکرده بودیم پس index هم زمان recovery نخواهیم داشت. ولی میتوانیم ببنیم دفیقا کدام index این مشکل رو ایجاد کرده و با کمی پیچیدگی میتوانیم این مشکل را حل کنیم:

MASOUD@db11g> select index_name,status,logging from user_indexes where tablespace_name='MAS';

INDEX_NAME           STATUS  LOG
------------------------------ -------- ---
IX_T_C1            VALID  NO

MASOUD@db11g> alter index IX_T_C1 rebuild nologging;
alter index IX_T_C1 rebuild nologging
* ERROR at line 1: ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 19, block # 140)
ORA-01110: data file 18: '+DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897'
ORA-26040: Data block was loaded using the NOLOGGING option MASOUD@db11g> alter index IX_T_C1 unusable; MASOUD@db11g> alter index ix_t_c1 rebuild nologging; Index altered. MASOUD@db11g> select * from t where c1=7; C1 C2 ---------- ---------- 7 my val

بسیار خوب همانگونه که دیدید مشکل حل شد و حال دوباره از tablespace بکاپ میگیریم که مشکل unrecoverable نیز نداشته باشیم.

RMAN> backup tablespace mas;

Finished backup at 03-JUL-2017 14:56:27

RMAN> report unrecoverable;

Report of files that need backup due to unrecoverable operations
File Type of Backup Required Name
---- ----------------------- -----------------------------------


حالا رفتار insert nologging را ببینیم:

MASOUD@db11g> alter table t nologging;

Table altered.

MASOUD@db11g> insert /*+ append */ into t select * from t;

1000 rows created.

SYS@db11g> select file#,to_char(UNRECOVERABLE_TIME,'yyyy-mm-dd:hh24:mi:ss') from v$datafile where file#=19;

   FILE# TO_CHAR(UNRECOVERAB
---------- -------------------
    19 2017-07-03:15:00:01

RMAN> report unrecoverable;

Report of files that need backup due to unrecoverable operations
File Type of Backup Required Name
---- ----------------------- -----------------------------------
19  full or incremental   +DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897

RMAN> sql 'alter database datafile 19 offline';

sql statement: alter database datafile 19 offline

RMAN> restore datafile 19;

Starting restore at 03-JUL-2017 15:05:49
using channel ORA_DISK_1
using channel ORA_DISK_2
using channel ORA_DISK_3
using channel ORA_DISK_4

channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00019 to +DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece +FRA/db11g/backupset/2017_07_03/nnndf0_tag20170703t145624_0.393.948380185
channel ORA_DISK_1: piece handle=+FRA/db11g/backupset/2017_07_03/nnndf0_tag20170703t145624_0.393.948380185 tag=TAG20170703T145624
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
Finished restore at 03-JUL-2017 15:05:52

RMAN> recover datafile 19;

Starting recover at 03-JUL-2017 15:05:59
using channel ORA_DISK_1
using channel ORA_DISK_2
using channel ORA_DISK_3
using channel ORA_DISK_4

starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:02

Finished recover at 03-JUL-2017 15:06:03

RMAN> sql 'alter database datafile 19 online';

sql statement: alter database datafile 19 online

MASOUD@db11g> select * from t;
.
.
.
ERROR:
ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 19, block # 136)
ORA-01110: data file 19: '+DATA/db11g/datafile/mas.265.948366897'
ORA-26040: Data block was loaded using the NOLOGGING option

همانگونه که مشاهده نمودید به مشکل برخوردیم و متاسفانه راهی برای برگرداندن دیتا وجود ندارد و این هزینه ای هست که در مقابل حذف redo و افزایش سرعت میپردازید.


 دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.