وبلاگ مسعود حاجی حسن پور

راهکار های عملی اوراکل

راهکار های عملی اوراکل

این وبلاگ جهت به اشتراک گذاری تجربیات و راهکار های عملی در زمینه پایگاه داده اوراکل می باشد.

دستاوردها
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با موضوع «Dataguard» ثبت شده است

Sync Password file between primary and data guard in Oracle 12cR2

passwordfile

سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتان خوب باشد.

یکی از قابلیت های جدید که در پایگاه داده Oracle 12cR2 معرفی شده، همسان شدن password file بین primary و dataguard می باشد.

 به مثال زیر توجه بقرمایید:

[oracle@myos ~]$ dgmgrl sys/123@cdbp
DGMGRL for Linux: Release 12.2.0.1.0 - Production on Tue Oct 07 07:38:15 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Welcome to DGMGRL, type "help" for information.
Connected to "cdbp"
Connected as SYSDBA.
DGMGRL> show configuration;

Configuration - dg

  Protection Mode: MaxPerformance
  Members:
  cdbp   - Primary database
    cdbpst - Physical standby database 

Fast-Start Failover: DISABLED

Configuration Status:
SUCCESS   (status updated 46 seconds ago)

DGMGRL> exit
[oracle@myos ~]$ sqlplus sys/123@cdbp as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Tue Oct 07 07:42:19 2017

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> alter user sys identified by masoud;

User altered.

SQL> connect sys/masoud@cdbp as sysdba
Connected.
SQL> connect sys/masoud@cdbpst as sysdba
Connected.

تنها کاری که انجام دادم تغییر در password file توی پایگاه داده primary بود و این تغییر به صورت خودکار نیز بر روی پایگاه داده guard اعمال شد. در صورتی که این کار را در ورژن های قبل باید به صورت دستی انجام میدادیم.


دوستان عزیز امیدوارم مطلب کاربردی بوده باشد.

شاد و پیروز باشید.